Get Adobe Flash player

Hỗ trợ các cá nhân, tổ chức thay thế dần các trang thiết bị có hiệu suất thấp, tiến tới loại bỏ các trang thiết bị có công nghệ lạc hậu; giảm tiêu hao năng lượng. Nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm; tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động cụ thể để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhằm giảm chi phí năng lượng trong sinh hoạt của nhân dân.

 

 Tuyên truyền về SXSH; Xây dựng và thực hiện các chương trình hội thảo truyền thông về SXSH để giới thiệu và phổ biến về SXSH; Xây dựng và tổ chức các hình thức tôn vinh những nỗ lực và kết quả doanh nghiệp đạt được trong việc áp dụng SXSH.

     KHUYẾN CÔNG HỖ TRỢ CƠ SỞ, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, HTX, LÀNG NGHỀ, TỔ HỢP TÁC CÁC NỘI DUNG :

 

1. Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật về công nghệ mới tối đa 30%, tối đa 500 triệu đồng/mô hình;

2. Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến, tối đa 50% chi phí, tối đa 200 triệu đồng/cơ sở;

3. Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm trong nước 80% giá thuê gian hàng;

4. Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp; khởi sự, thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn;

5. Hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu: 10 triệu đồng/nhãn hiệu tập thể; 04 triệu đồng/nhãn hiệu hàng hóa;

     Đặc biệt, hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu và quảng bá thương hiệu tối đa 50 % tổng chi phí, không quá 160 triệu đồng/cơ sở;

6. Hỗ trợ đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường. Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 300 triệu đồng/cơ sở;

7. Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp huyện. Sản phẩm đạt giải được thưởng như sau: Cấp huyện 01 triệu đồng/sản phẩm; cấp tỉnh 03 triệu đồng/sản phẩm;

8. Hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong các lĩnh vực: Lập dự án đầu tư; marketing; quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ, thiết bị mới, tối đa 50% chi phí, tối đa 35 triệu đồng/cơ sở;

9. Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn tối đa 10 triệu đồng/cơ sở;

10. Hỗ trợ thuê tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tối đa 50% chi phí tư vấn, tối đa 50 triệu đồng/cơ sở;

11.Chi hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 1.500 triệu đồng/cụm công nghiệp;

12.Chi hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí, nhưng không quá 500 triệu đồng/cụm công nghiệp;

13) Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp; bao gồm: San lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước tại các cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ không quá 3.000 triệu đồng/cụm công nghiệp;

12. Và một số hoạt động hỗ trợ khác cụ thể xem tại văn bản pháp lý về khuyến công hoặc  Website: www.khuyencongvinhlong.gov.vn