Get Adobe Flash player

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PTCN TỈNH VĨNH LONG

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

1) Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ, trách nhiệm, trình tự giải quyết công việc và quan hệ công tác của Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Long (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

2) Quy chế này được áp dụng với toàn thể công chức, viên chức của Trung tâm và các tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với Trung tâm.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc:

1) Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công thương làm việc theo chế độ thủ trưởng. Mọi hoạt động của Trung tâm đều phải tuân thủ quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Trung tâm. Tất cả công chức, viên chức của Trung tâm phải xử lý và giải quyết công việc đúng phạm vi  trách nhiệm, thẩm quyền.

2) Lãnh đạo Trung tâm làm việc phải đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của Sở Công thương, sự giám sát của các đoàn thể quần chúng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

3) Trong phân công công việc, một cá nhân, một phòng được giao thực hiện nhiều việc. Một việc chỉ giao cho một phòng hoặc một cá nhân chủ trì; phòng và cá nhân được giao chủ trì xử lý giải quyết công việc với các phòng có liên quan và chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng của công việc được giao trước lãnh đạo Trung tâm. Trong việc phân công nhiệm vụ nếu cá nhân, phòng thấy chưa phù hợp có thể đề nghị lãnh đạo Trung tâm xem xét và điều chỉnh.

4) Bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch và quy chế làm việc của Trung tâm, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của cơ quan cấp trên.

5) Bảo đảm phát huy năng lực của từng cán bộ công chức, viên chức; đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được pháp luật quy định.

6) Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động, thường xuyên cải cách thủ tục hành chính, không gây phiền hà, sách nhiễu, tham ô, hối lộ khi thi hành nhiệm vụ.

7) Cán bộ viên chức ( không phải là lãnh đạo các phòng, ban) được trao đổi, phát biểu ý kiến, được cung cấp thông tin theo quy định, nhưng không tự ý làm việc trực tiếp với Ban giám đốc Trung tâm khi chưa thông qua lãnh đạo trực tiếp ( trừ khi Ban giám đốc Trung tâm có yêu cầu làm việc riêng và đột xuất). Trường hợp được Ban giám đốc Trung tâm làm việc trực tiếp về công tác chuyên môn thì sau khi làm việc, cán bộ viên chức đó phải báo cáo lại lãnh đạo phòng, ban trực tiếp của mình về ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Trung tâm.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

1) Cơ cấu tổ chức gồm:

     Giám đốc và các phó giám đốc

     Phòng Hành chánh - tổng hợp

     Phòng Khuyến công

     Phòng Tư vấn và phát triển công nghiệp

     Phòng Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn

 

2) Biên chế của Trung tâm là: 25 biên chế, được phân bổ như sau:

- Ban Giám đốc: Giám đốc + các Phó giám đốc

- Phòng Hành chánh-tổng hợp: 06 viên chức, cụ thể gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng, 01 Kế toán, 01 văn thư lưu trữ, 01 thủ quỹ, 01 lái xe.

          - Phòng Khuyến công: 06 viên chức, cụ thể gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và 04 chuyên viên.

- Phòng Tư vấn PTCN: 06 viên chức, cụ thể gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và 04 chuyên viên.

- Phòng Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn:04 viên chức, cụ thể gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và 02 chuyên viên.

 

CHƯƠNG II

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN

GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn giải quyết công việc của Trung tâm:

Trung tâm giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ tại Quyết định số: 910/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của Ủy Ban nhân dân Tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Đề án về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long.

Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn giải quyết công việc của Giám đốc Trung tâm:

1) Trách nhiệm:

1.1 Giám đốc Trung tâm là người có quyền quyết định cao nhất của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công Thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Lãnh đạo, điều hành Trung tâm thực hiện đúng quy định của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm và các quy định của pháp luật.

1.2 Phân công công việc cho các Phó giám đốc giải quyết một số công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; chủ động phối hợp với các cơ quan khác để xử lý các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Trung tâm hoặc các vấn đề do cơ quan cấp trên phân công. Ủy quyền cho 01 Phó giám đốc điều hành giải quyết công việc của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng.

1.3 Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của Trung tâm trong việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ đã phân công, phân cấp thuộc lĩnh vực quản lý.

1.4 Trực tiếp chỉ đạo giải quyết hoặc giao Phó giám đốc chủ trì, phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan  đến nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương trong tỉnh. Trường hợp cần thiết Giám đốc Trung tâm có thể thành lập hội đồng tư vấn giúp Giám đốc giải quyết công việc.

1.5 Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc.

2) Phạm vi giải quyết công việc:

2.1 Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án; kế hoạch dài hạn, hàng năm của Trung tâm. Tham mưu cho Sở Công thương trong việc chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. Xây dựng bộ máy tổ chức và biên chế của Trung tâm; thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, quản lý sử dụng cán bộ viên chức. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và lao động tiền lương.

2.2 Tham gia giải quyết các công việc chung của Sở Công thương và thực hiện công việc cụ thể theo sự điều hành của Ban giám đốc Sở.

2.3 Trực tiếp giải quyết một số công việc tuy đã giao cho Phó giám đốc, nhưng do thấy cần thiết vì nội dung vấn đề cấp bách hoặc quan trọng, hay Phó giám đốc đi công tác; những việc liên quan đến hai Phó giám đốc nhưng hai Phó giám đốc có ý kiến khác nhau.

3) Những công việc cần thảo luận tập thể Ban giám đốc Trung tâm trước khi Giám đốc quyết định:

3.1 Chương trình công tác, kế hoạch hàng năm và dài hạn của Trung tâm;

3.2 Kế hoạch triển khai các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên đã ban hành;

3.3 Các chương trình, dự án, đề án của Trung tâm;

3.4 Phân bổ và trình Sở Công thương, UBND Tỉnh quyết định hoặc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch hàng năm;

3.5 Công tác tổ chức bộ máy và nhân sự của Trung tâm theo quy định;

3.6 Báo cáo hàng năm về tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch và kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Trung tâm;

3.7 Những vấn đề khác mà Giám đốc thấy cần thiết phải đưa ra thảo luận.

Trong trường hợp không có điều kiện tổ chức thảo luận tập thể thì theo chỉ đạo của Giám đốc, phòng chủ trì đề án phối hợp với Phòng Hành chánh-tổng hợp lấy ý kiến các Phó giám đốc, Giám đốc là người đưa ra quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

4) Giám đốc Trung tâm quyết định điều chỉnh việc phân công nhiệm vụ cho các Phó giám đốc theo yêu cầu nhiệm vụ công tác. 

Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi, quyền hạn giải quyết công việc của các Phó giám đốc Trung tâm:

1) Trách nhiệm:

1.1 Phó giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác thuộc chức năng quản lý của Trung tâm, thừa ủy nhiệm Giám đốc giải quyết công việc được phân công và báo cáo kết quả công việc với Giám đốc, đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật những việc đã làm.

1.2 Phó giám đốc chủ động giải quyết công việc được phân công, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó giám đốc khác thì trực tiếp phối hợp với Phó giám đốc đó để cùng giải quyết, trường hợp giữa các Phó giám đốc còn có ý kiến khác nhau thì phải báo cáo Giám đốc quyết định.

1.3 Các Phó giám đốc không được phân công lại cho cấp dưới những công việc thuộc quyền giải quyết của Ban giám đốc Trung tâm đã được Giám đốc phân công cho mình ( trừ trường hợp được Giám đốc đồng ý)

1.4 Trong trường hợp Giám đốc đi công tác vắng, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền thay mặt Giám đốc chỉ đạo, giải quyết, xử lý các công việc của Giám đốc và có trách nhiệm báo cáo lại với Giám đốc về hoạt động của Trung tâm trong thời gian Giám đốc đi vắng.

1.5 Trường hợp khi Phó Giám đốc Trung tâm được lãnh đạo Sở giao nhiệm vụ trực tiếp phải báo cáo Giám đốc Trung tâm biết để tạo điều kiện thuận lợi thực hiện.

2) Quyền hạn giải quyết công việc :

2.1 Chỉ đạo việc thực hiện công tác quản lý, xây dựng văn bản, chiến lược phát  triển, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án và các văn bản quản lý khác trong lĩnh vực được Giám đốc phân công.

2.2 Chỉ đạo, đôn đốc các Phòng được phân công phụ trách xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao; nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách, đề án phát triển ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách phù hợp với các văn bản chỉ đạo của Cục công nghiệp địa phương, Sở Công thương và tình hình thực tế của tỉnh đảm bảo tính khả thi và hiệu quả cao.

2.3 Chỉ đạo kiểm tra việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quyết định của Giám đốc trong phạm vi được phân công và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung.

2.4 Đối với những vấn đề thuộc về chủ trương hoặc có tính nguyên tắc mà chưa có văn bản quy định hoặc những vấn đề nhạy cảm, việc ký kết thỏa thuận và những vấn đề quan trọng khác thì Phó giám đốc phải xin ý kiến của Giám đốc trước khi quyết định.

2.5 Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ PGĐ có quyền giao nhiệm vụ cho các phòng, cá nhân thuộc Trung tâm.

2.6 Ký thay GĐ Trung tâm một số văn bản thuộc thẩm quyền theo quy định.

Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các trưởng phòng chuyên môn:

1)Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các trưởng phòng phải xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý và cả năm của phòng mình. Những việc phát sinh vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo Giám đốc hoặc Phó giám đốc phụ trách cho ý kiến chỉ đạo giải quyết. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp phó và viên chức thuộc quyền quản lý. Điều hành, quản lý viên chức trong phòng chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; chấp hành nội quy, quy chế cơ quan.

2) Chủ động tổ chức thực hiện công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng; chịu  trách nhiệm trước Giám đốc, Phó giám đốc được phân công phụ trách về kết quả thực hiện công việc được giao; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật và của Trung tâm.

3) Chủ động phối hợp với trưởng các phòng chuyên môn khác để xử lý những vấn đề có liên quan đến công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng và thực hiện nhiệm vụ chung của Trung tâm.

4) Khi nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng từ quá 01 ngày phải xin phép Giám đốc để điều phối công việc cho cấp phó quản lý, điều hành hoạt động của phòng. Người được ủy quyền chịu trách nhiệm trước trưởng phòng, trước pháp luật về mọi hoạt động của phòng trong thời gian được ủy quyền và báo cáo kết quả công việc khi trưởng phòng có mặt tại cơ quan.

5) Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, Trưởng phòng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được lãnh đạo Trung tâm giao, quản lý cán bộ viên chức, lao động trong phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước giám đốc về các hoạt động công tác của phòng.

6) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, những công việc phát sinh vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo xin ý kiến GĐ hoặc PGĐ phụ trách; đồng thời chủ động đề xuất phương án xử lý.

7) Khi được lãnh đạo Trung tâm ủy quyền giải quyết một công việc phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trung tâm, trước pháp luật về những nội dung công việc được ủy quyền. Khi được ủy nhiệm đại diện cho Trung tâm tham gia làm việc, dự họp, hội nghị của các cơ quan có liên quan phải chuẩn bị tài liệu, ý kiến phát biểu và báo cáo kết quả cho GĐ Trung tâm biết.

8) Quản lý viên chức thuộc quyền quản lý, sắp xếp, bố trí phân công công việc, quy định nhiệm vụ cụ thể cho từng viên chức của phòng theo chức danh, tiêu chuẩn, nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; đôn đốc, theo dõi, giám sát đánh giá kết quả làm việc và chấp hành kỷ luật đối với mỗi viên chức phòng mình. Liên đới chịu trách nhiệm trước GĐ về các hành vi tiêu cực, khuyết điểm sai phạm nếu xảy ra trong hoạt động của phòng mình.

9) Quản lý tài sản, trang thiết bị và phương tiện làm việc được giao cho phòng.         

10) Đề xuất với lãnh đạo Trung tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao; kiến nghị lãnh đạo Trung tâm về công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy, bố trí viên chức, đề nghị công tác lãnh đạo, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, kỷ luật.

Điều 8.Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của viên chức:

1) Viên chức và lao động trong Trung tâm thực hiện nhiệm vụ do Trưởng phòng trực tiếp phân công phù hợp với chuyên môn của từng người, đảm bảo phát huy cao nhất năng lực của từng cán bộ, viên chức. Chủ động nghiên cứu, tham mưu về lĩnh vực chuyên môn được phân  công.

2) Chịu trách nhiệm cá nhân trước lãnh đạo Trung tâm và trước pháp luật về ý kiến đề xuất, tiến độ, chất lượng, hiệu quả của từng công việc được giao; về hình thức, thể thức, trình tự thủ tục ban hành văn bản và quy trình giải quyết công việc được phân công.

3) Thực hiện các quy định của luật viên chức; các quy định, quy chế của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả công việc của mình.

4) Thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước, không tự ý phổ biến, sao chụp, phát tán các thông tin về công việc của mình cho người khác biết khi chưa được thủ trưởng đơn vị cho phép. Không được tiếp cận, cung cấp thông tin, làm cộng tác viên những vấn đề mình đang phụ trách cho người khác khi chưa được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị hoặc Ban giám đốc Trung tâm.

5) Trong giờ làm việc cán bộ công chức, viên chức phải có mặt tại nơi làm việc, không phát ngôn lớn tiếng gây ồn ào trong Trung tâm. Đặc biệt, trong giờ làm việc, không làm việc riêng trong giờ hành chính, khi đi công tác hoặc ra khỏi cơ quan phải báo cáo lãnh đạo trực tiếp.

6) Khi nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng từ quá 01 ngày trở lên phải làm đơn và có xác nhận của trưởng phòng và được Ban giám đốc Trung tâm đồng ý để điều phối công việc và bố trí người thay thế. Khi trở về phải báo cáo lãnh đạo phòng để phân công công việc tiếp theo.

Điều 9. Trách nhiệm , phạm vi giải quyết công việc của Phó phòng:

1) Phó phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng, được trưởng phòng phân công trực tiếp chỉ đạo, điều hành một số lĩnh vực công tác đơn vị mình.

2) Phó phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và lãnh đạo Trung tâm về lĩnh vực công việc phân công, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trung tâm về mọi hoạt động của phòng mình khi được sự ủy quyền của Trưởng phòng trong thời gian Trưởng phòng đi vắng.

 Điều 10. Quan hệ giữa Lãnh đạo với các Trưởng phòng thuộc Trung tâm:

1) Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực, định kỳ dự các cuộc họp giao ban tại phòng ( ngoài cuộc họp giao ban lãnh đạo các phòng tại Trung tâm) hoặc làm việc với lãnh đạo từng phòng để trực tiếp nghe báo cáo tình hình của phòng, chỉ đạo việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của phòng và của Trung tâm.

2) Trưởng phòng có trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo kịp thời với lãnh đạo Trung tâm về kết quả thực hiện công tác và kiến nghị các vấn đề cần giải quyết khi thực hiện các quy định tại Điều 4 của quy chế này; những vấn đề về cơ chế, chính sách cần sửa đổi, bổ sung; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chương trình, kế hoạch công tác cho phù hợp với yêu cầu của Trung tâm.

3) Ban giám đốc Trung tâm có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các phòng được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm về những sai lầm, khuyết điểm của phòng nếu những sai lầm, khuyết điểm đó có nguyên nhân từ sự chỉ đạo hướng dẫn của mình.

Điều 11.Quan hệ giữa các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm:

Quan hệ công tác giữa các phòng thuộc Trung tâm là quan hệ ngang cấp, trong phối hợp giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng nào thì phòng đó chủ trì phối hợp giải quyết sau khi tham khảo ý kiến các phòng khác.

Điều 12.Quan hệ với Cục công nghiệp địa phương và Sở Công thương:

1) Trong hoạt động, Trung tâm chịu sự chỉ đạo, điều hành của Cục công nghiệp địa phương và Sở Công thương.

2) Trung tâm thực hiện chế độ báo cáo Cục công nghiệp địa phương và Sở Công thương theo quy định. Đối với những công việc đột xuất, cần thiết phải xin ý kiến Cục công nghiệp địa phương hoặc Sở Công thương thì Giám đốc Trung tâm trực tiếp đến làm việc hoặc ủy quyền cho Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực đi thay và phát biểu đúng ý kiến chỉ đạo của Giám đốc.

Điều 13.Quan hệ phối hợp công tác với các Trung tâm, Phòng Công thương:

1) Trung tâm thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với các Trung tâm và các Phòng công thương, Phòng kinh tế, Phòng hạ tầng kinh tế có liên quan ( sau đây gọi chung là cấp huyện) để thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp, rà soát việc thực hiện các chương trình công tác, đảm bảo hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các đề án, công việc được giao theo sự chỉ đạo, điều hành của Sở.

2) Khi có văn bản của các đơn vị trên gởi đến Trung tâm yêu cầu giải quyết công việc hoặc tham gia đóng góp ý kiến thì các phòng chuyên môn được giao trách nhiệm tham mưu giải quyết có nhiệm vụ nghiên cứu kịp thời trình lãnh đạo Trung tâm xem xét giải quyết và thông báo lại cho đơn vị có yêu cầu đúng thời gian quy định.

Điều 14.Các quan hệ công tác khác:

1)Quan hệ công tác giữa lãnh đạo Trung tâm với Ban thường vụ Đảng ủy Sở: Trung tâm thực hiện theo Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng ủy Sở.

2) Ban giám đốc Trung tâm đảm bảo và tạo điều kiện để tổ Đảng và các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng Điều lệ, quy chế phối hợp và các quy định của pháp luật.

3) Giám đốc Trung tâm, Bí thư Chi bộ chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức Đảng cấp trên khi để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí,… và các tiêu cực trong Trung tâm.

 

CHƯƠNG III

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM

 

Điều 15. Các loại chương trình công tác:

1) Chương trình công tác năm:

a) Yêu cầu:

- Những đề án, dự án, công việc đăng ký trong chương trình công tác năm của Trung tâm phải thể hiện sự kết hợp giữa các nhiệm vụ nêu trong các văn bản, ý kiến chỉ đạo của cấp trên với sự chủ động đề xuất của các phòng. Mỗi đề án, dự án, công việc cần xác định rõ nội dung chính; phòng chủ trì, phòng phối hợp, người phụ trách, trình và thời gian trình cho từng cấp.

- Các phòng chuyên môn phải chịu trách nhiệm về tiến độ chuẩn bị và nội dung thực hiện công việc mà mình kiến nghị đưa vào chương trình công tác của Trung tâm.

b) Phân công thực hiện:

- Phòng Hành chánh-tổng hợp Trung tâm chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan xây dựng chương trình công tác năm của Trung tâm.

- Chậm nhất vào ngày 5 tháng 11 năm hiện tại, các phòng thuộc Trung tâm gởi Phòng hành chánh-tổng hợp danh mục công việc cần thực hiện cho năm sau. Phòng Hành chánh-tổng hợp của Trung tâm có trách nhiệm tổng hợp trình lãnh đạo Trung tâm ký gởi Sở Công thương đăng ký những công việc của Trung tâm để đưa vào chương trình công tác trình cấp có thẩm quyền trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

- Các phòng phải có ý kiến chính thức bằng văn bản gởi Phòng Hành chánh-tổng hợp để tổng hợp xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc. Phòng Hành chánh-tổng hợp giúp Giám đốc tham khảo ý kiến các Phó giám đốc để thông qua chương trình công tác năm của Trung tâm.

- Trưởng Phòng Hành chánh-tổng hợp trình Giám đốc ký ban hành và gởi các phòng của Trung tâm để thực hiện.

2) Chương trình công tác quý:

a) Yêu cầu:

Những đề án, dự án, công việc ghi trong chương trình công tác quý của Trung tâm phải xác định rõ nội dung chính; phòng chủ trì, phòng phối hợp, người phụ trách, trình Giám đốc hoặc Phó giám đốc quyết định.

b) Phân công thực hiện:

- Chậm nhất là ngày 15 của tháng cuối quý, các phòng phải gởi dự kiến chương trình công tác của quý sau cho Phòng Hành chánh-tổng hợp. Những công việc bổ sung hoặc có sự điều chỉnh về thời gian thì phải có văn bản báo cáo lãnh đạo Trung tâm. Quá thời hạn trên, phòng nào không gởi coi như phòng đó không có nhu cầu điều chỉnh.

- Chậm nhất là ngày 20 của tháng cuối quý, Phòng Hành chánh-tổng hợp sẽ tổng hợp chương trình công tác quý sau của Trung tâm, trình Giám đốc xem xét, quyết định. Những vấn đề trình nếu có sự thay đổi về thời gian thì Phòng Hành chánh-tổng hợp phải có văn bản trình lãnh đạo Trung tâm đề nghị cho điều chỉnh. Chỉ sau khi được chấp nhận, các phòng được thực hiện theo tiến độ mới.

3) Chương trình công tác tháng:

a) Hàng tháng, các phòng căn cứ chương trình công tác quý để xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác tháng. Nếu tiến độ thực hiện chương trình công tác tháng bị chậm phải báo cáo Giám đốc trước ngày 20 của tháng.

b) Chậm nhất là ngày 27 hàng tháng, Phòng Hành chánh-tổng hợp sẽ tổng hợp chương trình công tác tháng sau của Trung tâm, trình Giám đốc xem xét, quyết định và thông báo cho các phòng. Chương trình công tác tháng đầu quý được thể hiện cụ thể trong chương trình công tác quý.

4) Chương trình công tác tuần của Giám đốc, Phó giám đốc và các Phòng chuyên môn:

a) Căn cứ chương trình công tác tháng và sự chỉ đạo của Giám đốc, Phòng Hành chánh-tổng hợp sẽ phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng chương trình công tác tuần, trình lãnh đạo Trung tâm duyệt và gởi các phòng vào sáng thứ năm hàng tuần.

b) Chậm nhất là cuối giờ sáng thứ năm hàng tuần, các phòng chuyên môn gởi lịch công tác tuần về Phòng Hành chánh-tổng hợp để tổng hợp chương trình công tác tuần sau của Trung tâm, trình Giám đốc xem xét, quyết định và thông báo cho các phòng.

c) Khi có sự thay đổi chương trình công tác tuần của lãnh đạo Trung tâm thì Phòng Hành chánh-tổng hợp sẽ cập nhật thông tin và thông báo cho các phòng chuyên môn biết.

5) Chương trình công tác của các Phòng thuộc Trung tâm:

a) Căn cứ vào chương trình công tác của Trung tâm và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các phòng chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của phòng và tổ chức thực hiện. Chương trình này phải xác định rõ trách nhiệm đến từng cán bộ viên chức của phòng. Đồng thời thể hiện rõ lịch trình thực hiện công việc, đảm bảo tiến độ trình lãnh đạo Trung tâm xem xét theo chương trình công tác của Trung tâm.

b) Trưởng phòng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tạo điều kiện để phòng hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác. Trường hợp do những khó khăn chủ quan, khách quan không hoàn thành được công việc theo tiến độ, kế hoạch đã định thì phải kịp thời báo cáo Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực và thông báo cho Phòng Hành chánh-tổng hợp biết để điều chỉnh chương trình chung và tìm giải pháp khắc phục.

Điều 16. Chuẩn bị đề án, dự án:

1) Căn cứ chương trình công tác năm, Trưởng các phòng chuyên môn được giao chủ trì đề án, dự án xây dựng dự thảo và kế hoạch thực hiện đề án, dự án. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phòng chủ trì đề án, dự án phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

2) Nếu phòng chủ trì thay đổi thời hạn trình và nội dung của đề án, dự án thì phải báo cáo và được sự đồng ý của Giám đốc hoặc Phó giám đốc phụ trách.

3) Trong quá trình triển khai đề án, dự án phòng chủ trì phân công cán bộ viên chức phụ trách và thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện cho Ban giám đốc thông qua Trưởng phòng.

4) Sau khi hoàn thành đề án, dự án phòng chủ trì phố hợp phòng HCTH tập hợp chứng từ thanh quyết toán theo quy định, chậm nhất là 15 ngày.

5) Xây dựng báo cáo tổng kết và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Điều 17.Quan hệ phối hợp trong chuẩn bị đề án, dự án:

1) Trưởng phòng chuyên môn chủ trì xây dựng đề án, dự án ( sau đây gọi là chủ đề án) mời Trưởng các phòng có liên quan đến bàn việc chuẩn bị đề án hoặc đề nghị cử cán bộ viên chức tham gia chuẩn bị đề án. Phòng được mời có trách nhiệm cử người tham gia theo đề nghị của chủ đề án. Người được cử là đại diện của phòng tham gia chuẩn bị đề án phải thường xuyên báo cáo và xin ý kiến lãnh đạo phòng trong quá trình tham gia xây dựng đề án. Các hoạt động phối hợp này không thay thế được các thủ tục lấy ý kiến chính thức.

2) Sau khi đề án, dự án đã được chuẩn bị xong, chủ đề án phải lấy ý kiến chính thức của các phòng liên quan bằng các hình thức sau đây:

a) Tổ chức họp: Chủ đề án gởi giấy mời và tài liệu họp đến trưởng các phòng liên quan. Chủ đề án chủ trì cuộc họp, giới thiệu nội dung và thu thập ý kiến để bổ sung hoàn chỉnh đề án, dự án. Những ý kiến thảo luận phải được ghi vào biên bản và có chữ ký của chủ tọa cuộc họp.

Phòng được mời họp phải cử đại diện có đủ thẩm quyền đến họp, phát biểu ý kiến của Trưởng phòng ( nếu có) và báo cáo đầy đủ kết luận cuộc họp cho trưởng phòng biết. Trường hợp đại diện phòng được mời vắng mặt thì chủ đề án gởi phần kết luận có liên quan cho phòng đó và trưởng phòng đó phải trả lời bằng văn bản.

b) Gởi công văn lấy ý kiến: Chủ đề án gởi bản thảo cuối cùng của Đề án và hồ sơ kèm theo đến trưởng phòng liên quan để lấy ý kiến. Trưởng phòng được hỏi ý kiến có trách nhiệm phát biểu ý kiến chính thức bằng văn bản gởi chủ đề án trong khoảng thời gian quy định theo quy chế làm việc của Trung tâm. Văn bản góp ý kiến phải ghi rõ những điểm đồng ý, không đồng ý, những kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung. Nếu hồ sơ đề án, dự án chưa rõ hoặc do vấn đề phức tạp cần có thêm thời gian nghiên cứu thì phòng được hỏi ý kiến có quyền yêu cầu chủ đề án làm rõ hoặc cung cấp thêm các tài liệu cần thiết và thỏa thuân thời hạn trả lời, nhưng tối đa không quá giới hạn theo quy định trong quy chế làm việc của Trung tâm.

c) Lấy ý kiến qua mạng máy tính: nội dung và thời hạn thực hiện như gởi công văn lấy ý kiến theo điểm b khoản 2 điều này.

Điều 18. Theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác:

1) Hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm thì trưởng phòng rà soát, thống kê đánh giá việc thực hiện chương trình công tác của phòng, gởi Phòng Hành chánh tổng hợp để tổng hợp, báo cáo Giám đốc về kết quả xử lý các công việc được giao, những công việc còn tồn đọng, hướng xử lý tiếp theo, kiến nghị việc điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác thời gian tới.

2) Phó giám đốc được phân công phụ trách đề án, dự án có trách nhiệm chỉ đạo các phòng triển khai thực hiện theo kế hoạch được duyệt; báo cáo Giám đốc trước khi nghiệm thu, phê duyệt hoặc trình cấp trên.

3) Phòng Hành chánh-tổng hợp có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hàng tháng, quý, 6 tháng, cuối năm có báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác của Trung tâm. Kết quả thực hiện chương trình công tác phải được coi là một tiêu chí quan trọng để xem xét đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi phòng.

 

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC CÔNG VIỆC

 

Điều 19. Cách thức giải quyết công việc của lãnh đạo Trung tâm:

1) Lãnh đạo Trung tâm xem xét, giải quyết công việc trên cơ sở " Phiếu trình giải quyết công việc" theo mẫu quy định.

2) Giám đốc, Phó giám đốc chủ trì họp, làm việc với trưởng phòng, chuyên viên có liên quan để tham khảo ý kiến trước khi giải quyết những vấn đề quan trọng, cần thiết mà chưa xử lý ngay được bằng cách dựa trên " Phiếu trình giải quyết công việc" .

3) Các cách thức giải quyết khác theo quy định tại quy chế này như đi công tác và xử lý công việc tại Trung tâm, làm việc trực tiếp với các phòng thuộc phạm vi phụ trách, tiếp khách và các phương thức khác do Giám đốc quy định hoặc ủy quyền.

Điều 20. Thủ tục gởi văn bản, trình giải quyết công việc:

1) Thủ tục trình Giám đốc, Phó giám đốc giải quyết công việc: 

a) Công văn, giấy tờ trình lãnh đạo Trung tâm phải do Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng thuộc Trung tâm trình ( trừ trường hợp Trưởng phòng, Phó trưởng phòng vắng mặt để đảm bảo yêu cầu về thời gian thì các chuyên viên trực tiếp trình nhưng phải có ký duyệt bản thảo của lãnh đạo phòng ) hoặc ký và đóng dấu ( nếu có) đúng thẩm quyền.

b) Đối với những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng khác, trong hồ sơ trình nhất thiết phải có ý kiến chính thức bằng văn bản của các phòng liên quan.

c) Hồ sơ trình đối với các văn bản, đề án bao gồm: Tờ trình Giám đốc phải thuyết minh rõ nội dung của đề án, luận cứ của các kiến nghị, các ý kiến khác nhau. Văn bản hoặc ý kiến của phòng thẩm định đề án theo quy định của pháp luật hoặc quy chế của Trung tâm. Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến tham gia của các phòng có liên quan, kể cả ý kiến tư vấn khác ( nếu có). Các tài liệu cần thiết khác.

2) Các công văn, tờ trình đề nghị giải quyết công việc chỉ gởi 01 bản chính đến phòng có thẩm quyền giải quyết. Nếu cần gởi đến các phòng có liên quan để biết hoặc phối hợp thì chỉ ghi tên các phòng đó ở phần nơi nhận của văn bản.

3) Đối với các đơn vị, tổ chức không thuộc sự quản lý của Trung tâm về hành chính hoặc chuyên môn thì thực hiện thủ tục gởi công văn đến Trung tâm theo quy định hiện hành của pháp luật về công tác văn thư.

Điều 21. Xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả:

1) Chậm nhất sau 01 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng hành chánh-tổng hợp trình, Giám đốc, Phó giám đốc có trách nhiệm xử lý hồ sơ trình và ý kiến chính thức vào Phiếu trình.

2) Đối với những đề án, công việc mà Giám đốc hoặc Phó giám đốc yêu cầu tham khảo ý kiến tư vấn của các chuyên gia; yêu cầu chủ đề án và phòng liên quan gởi trình trước khi quyết định. Phòng hành chánh tổng hợp có trách nhiệm phối hợp với các phòng có liên quan chuẩn bị đầy đủ các nội dung và tổ chức để Giám đốc hoặc Phó giám đốc họp, làm việc với các chuyên gia, chủ đề án và các phòng có liên quan theo quy định tại Điều 20 của quy chế này, trước khi quyết định.

Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc hoặc Phó giám đốc có thể ủy quyền cho Trưởng Phòng hành chánh-tổng hợp hoặc Trưởng phòng khác thuộc Trung tâm chủ trì các cuộc họp trên và báo cáo bằng văn bản với Giám đốc hoặc Phó giám đốc về kết quả cuộc họp.

3) Đối với những công việc thuộc phạm vi các công việc mà tập thể lãnh đạo Trung tâm thảo luận trước khi Giám đốc quyết định quy định tại Điều 5 của quy chế này. Giám đốc, Phó giám đốc theo lĩnh vực được phân công, xem xét nội dung và tính chất của từng đề án để quyết định các vấn đề sau:

          - Cho phép chủ đề án hoàn thành thủ tục và đăng ký với Phòng hành chánh-tổng hợp để bố trí trình tập thể lãnh đạo Trung tâm tại cuộc họp gần nhất.

          - Giao chủ đề án chuẩn bị thêm nếu xét thấy nội dung chưa đạt yêu cầu.

          - Giao chủ đề án làm thủ tục lấy ý kiến các phòng liên quan.

4) Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Giám đốc hoặc Phó giám đốc về nội dung công việc, đề án, Trưởng phòng chủ trì phối hợp với Phòng hành chánh-tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo văn bản để ký ban hành. Những nội dung có liên quan đến cơ chế, chính sách thì nhất thiết phải thể hiện thành văn bản gởi cho phòng có liên quan. Đối với các vấn đề do các phòng trình về công việc chuyên môn, không cần thiết phải ra văn bản của Trung tâm, khi lãnh đạo Trung tâm đã có ý kiến vào hồ sơ thì Phòng hành chánh-tổng hợp thông báo cho phòng trình biết.

5) Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, nếu chưa có quyết định cuối cùng của Giám đốc hoặc Phó giám đốc thì Phòng hành chánh-tổng hợp phải thông báo bằng văn bản cho phòng trình công việc, đề án biết rõ lý do.

 

CHƯƠNG V

TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ VÀ CUỘC HỌP

 

Điều 22. Các loại hội nghị và cuộc họp:

Căn cứ yêu cầu công việc và phạm vi lĩnh vực công tác, Trung tâm tổ chức các hội nghị và cuộc họp trên nguyên tắc thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

1) Các hội nghị gồm: Hội nghị tổng kết, hội nghị cán bộ viên chức Trung tâm, hội nghị tập huấn công tác chuyên môn, hội nghị chuyên đề ( triển khai, sơ kết hoặc một số chuyên đề).

2) Các cuộc họp do lãnh đạo Trung tâm chủ trì gồm:

- Họp giao ban lãnh đạo Trung tâm.

- Họp lãnh đạo các phòng chuyên môn hàng tuần.

- Họp tập thể lãnh đạo Trung tâm và các cuộc họp khác để giải quyết công việc.

3) Các cuộc họp do Trưởng phòng trực thuộc Trung tâm chủ trì:

- Các phòng thuộc Trung tâm tổ chức các cuộc họp hàng tuần do lãnh đạo phòng chủ trì để giải quyết các công việc chuyên môn và các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi phòng đã được quy định.

- Lãnh đạo phòng trực thuộc Trung tâm có thể chủ trì các cuộc họp, làm việc với đại diện các cơ quan liên quan theo ủy quyền của Giám đốc hoặc Phó giám đốc phụ trách theo quy định tại quy chế này.

Điều 23. Công tác chuẩn bị hội nghị và họp:

1) Duyệt chủ trương:

a)Giám đốc quyết định các hội nghị và cuộc họp sau:

- Hội nghị toàn Trung tâm;

- Hội nghị chuyên đề, tập huấn ( thuộc lĩnh vực Giám đốc phụ trách );

- Họp giao ban lãnh đạo Trung tâm, lãnh đạo các phòng chuyên môn hàng tuần;

- Các cuộc họp khác để giải quyết công việc;

-  Lãnh đạo Trung tâm làm việc với lãnh đạo các cơ quan khác.

b) Phó giám đốc quyết định các cuộc họp thuộc lĩnh vực Phó giám đốc được phân công phụ trách, gồm:

- Giao ban mảng công việc;

- Họp, làm việc tại các phòng;

- Hội nghị chuyên đề, tập huấn;

- Các cuộc họp khác để giải quyết công việc do Phó giám đốc chủ trì.

c) Trưởng phòng quyết định các cuộc họp do lãnh đạo phòng chủ trì để giải quyết công việc chuyên môn và công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ.

2) Xây dựng kế hoạch:

Phòng chủ trì chuẩn bị nội dung, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị, họp để xin ý kiến lãnh đạo Trung tâm quyết định về:

- Nội dung hội nghị, họp; phân công chuẩn bị các báo cáo.

- Thành phần, thời gian và địa điểm họp.

- Dự trù kinh phí ( nội dung chi, nguồn tài chính)

- Dự kiến thành lập Ban tổ chức hội nghị ( nếu có)

- Dự kiến chương trình hội nghị, họp và các vấn đề cần thiết khác

3) Chuẩn bị và thông qua báo cáo:

a) Phòng Hành chánh-tổng hợp thông báo cho các phòng liên quan biết các báo cáo chính, báo cáo tóm tắt và các tài liệu cần phải chuẩn bị. Phòng chủ trì nội dung được phân công dự thảo và trình Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực duyệt báo cáo và các tài liệu cần thiết khác. Lãnh đạo phòng chuyên môn được phân công có trách nhiệm kiểm tra kỹ về nội dung, hình thức các báo cáo, tài liệu trước khi trình lãnh đạo Trung tâm duyệt.

b) Thời hạn trình lãnh đạo Trung tâm duyệt báo cáo: Báo cáo chính phải gởi Phòng hành chánh tổng hợp trước ngày hội nghị 03 ngày làm việc để kịp hoàn tất các thủ tục trình lãnh đạo Trung tâm phê duyệt. Các chương trình, dự án lớn phải thông qua tại cuộc họp lãnh đạo Trung tâm thường kỳ hàng tuần và phải gởi đến lãnh đạo Trung tâm trước ngày họp 02 ngày. Các báo cáo chuyên đề cần lãnh đạo Trung tâm phụ trách lĩnh vực duyệt phải gởi trước ngày họp 01 ngày.

c) Đối với hội nghị, họp có nội dung liên quan đến nhiều phòng thì Phòng Hành chánh-tổng hợp có trách nhiệm đôn đốc các phòng dự thảo báo cáo và trình lãnh đạo Trung tâm đúng thời gian quy định; kịp thời báo cáo lãnh đạo Trung tâm giải quyết những vấn đề vượt quá khả năng và quyền hạn của phòng. Các cuộc họp chỉ đề cập đến một nội dung theo chuyên ngành thì phòng chủ trì chuẩn bị nội dung theo kế hoạch.

d) Các báo cáo thông qua lãnh đạo Trung tâm gồm: Báo cáo nhanh hàng tháng; báo cáo sơ, tổng kết công tác chỉ đạo điều hành quý, 6 tháng, 01 năm, 05 năm của Trung tâm; báo các tổng kết thực hiện các chương trình, dự án, công việc quy định tại Điều 3 của quy chế này; báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chương trình lớn của Trung tâm; báo cáo nghiệp vụ định kỳ và báo cáo đột xuất.

4) Mời hội nghị, họp: Phòng Hành chánh-tổng hợp hoặc phòng chủ trì tổ chức họp gởi thư mời đúng danh sách thành phần mời họp. Giấy mời cấp lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở, lãnh đạo Trung tâm và tương đương trở lên dự họp phải do lãnh đạo Trung tâm ký.

5) In tài liệu và chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị, họp:

a) Phòng Hành chánh-tổng hợp có trách nhiệm thực hiện các thủ tục về kinh phí, in ấn các tài liệu hội nghị, họp do các phòng thuộc Trung tâm chuẩn bị. Các phòng thuộc Trung tâm nếu có kinh phí riêng thì phải tự in tài liệu hội nghị, họp theo số lượng cần thiết.

b) Nếu tổ chức họp ở Trung tâm, Phòng Hành chánh-tổng hợp chịu trách nhiệm bố trí phòng họp. Nếu tổ chức họp ở ngoài Trung tâm, Phòng hành chánh-tổng hợp bố trí xe đưa đón chung, nơi ăn, nghỉ cho đại biểu thuộc Trung tâm. Đại biểu các phòng có kinh phí riêng do các phòng đó đảm bảo phương tiện đi lại và ăn nghỉ theo chế độ hiện hành.

c) Kinh phí cuộc họp được chi theo quy định chung của Nhà nước và kế hoạch được duyệt, nhưng phải đảm bảo tiết kiệm.

d) Chương trình họp do phòng được phân công chủ trì dự thảo, trình lãnh đạo Trung tâm duyệt.

Điều 24. Tổ chức hội nghị, họp:

1) Triển khai việc tổ chức hội nghị, họp:

- Sau khi chương trình đã được phê duyệt, phòng chủ trì tổ chức họp chịu trách nhiệm triển khai thực hiện; đăng ký đại biểu và nội dung tham luận để báo cáo người chủ trì họp và xử lý những tình huống cần thiết khác.

- Tại cuộc họp, người chủ trì họp điều hành cuộc họp theo chương trình dự kiến, tùy theo yêu cầu thực tế có thể quyết định điều chỉnh chương trình họp nhưng phải thông báo để những người dự họp biết.

- Người chủ trì họp, điều hành cuộc họp phải kết luận rõ ràng về các nội dung, chuyên đề đã được thảo luận trong cuộc họp.

2) Ghi biên bản và thông báo kết quả hội nghị, họp:

- Phòng chủ trì nội dung họp chịu trách nhiệm cử thư ký ghi biên bản họp ( nếu cần) và soạn thảo thông báo ý kiến kết luận tại cuộc họp của lãnh đạo Trung tâm, gởi trưởng Phòng Hành chánh-tổng hợp để trình Giám đốc hoặc Phó giám đốc duyệt trước khi ký ban hành.

- Phòng Hành chánh-tổng hợp phối hợp với các phòng có liên quan dự thảo thông báo hội nghị Trung tâm, cuộc họp lãnh đạo Trung tâm thường kỳ, giao ban lãnh đạo Trung tâm hàng tuần, các cuộc họp của lãnh đạo Trung tâm với lãnh đạo các cơ quan, phòng trong ngành.

- Các phòng chuyên môn dự thảo thông báo kết luận các hội nghị chuyên đề, các cuộc họp của lãnh đạo Trung tâm giải quyết công việc đột xuất.

- Các trường hợp khác do lãnh đạo Trung tâm phân công.

3) Báo cáo kết quả hội nghị, họp:

- Phó giám đốc báo cáo kết quả hội nghị, họp do mình chủ trì với Giám đốc sau khi hội nghị, họp kết thúc.

- Đối với hội nghị, họp do lãnh đạo Trung tâm ủy quyền do lãnh đạo các phòng chuyên môn chủ trì, sau khi kết thúc người được ủy quyền phải báo cáo Giám đốc và Phó giám đốc phụ trách về kết quả hội nghị, họp và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của lãnh đạo phòng để lãnh đạo Trung tâm xử lý kịp thời.

4) Các công việc sau hội nghị, họp:

Phòng Hành chánh-tổng hợp cùng phòng được phân công có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện những nội dung lãnh đạo Trung tâm đã kết luận tại hội nghị, họp; kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Trung tâm về kết quả thực hiện kết luận đó.

 

CHƯƠNG VI

BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG TÂM

 

Điều 25. Quy định về việc ký các văn bản:

1) Giám đốc ký các văn bản sau:

           - Văn bản cá biệt theo thẩm quyền, văn bản quản lý hành chính của Trung tâm, các thỏa thuận với các Trung tâm, ban ngành trong và ngoài tỉnh, các văn bản về tổ chức bộ máy và nhân sự theo quy định của pháp luật.

          - Các văn bản trình cấp trên.

          - Phê duyệt các đề án, dự án.

          - Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án theo quy định về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước và của Trung tâm.

          - Văn bản ủy quyền cho trưởng Phòng hành chánh tổng hợp giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc trong thời gian xác định.

          - Các quyết định về tuyển dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, đi công tác, đi học đối với cán bộ viên chức thuộc quyền được phân cấp quản lý theo quy định.

          - Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, tổng quyết toán, quyết toán các hạng mục công trình, dự án đầu tư theo quy định về công tác tư vấn của Trung tâm.

2) Phó giám đốc được Giám đốc giao ký thay các văn bản sau:

          - Quyết định thanh lý tài sản cố định, công cụ và các văn bản xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực được Giám đốc phân công phụ trách.

          - Một số văn bản theo lĩnh vực hoặc khối công việc do Giám đốc giao phụ trách. Khi Giám đốc vắng mặt, Phó giám đốc thường trực ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc.

          3) Trưởng Phòng Hành chánh-tổng hợp, Trưởng phòng thuộc Trung tâm ký các văn bản sau:

 

          - Thừa lệnh Giám đốc một số loại văn bản theo quyết định riêng của Giám đốc cho lãnh đạo từng phòng.

          - Trưởng ( hoặc Phó) Phòng Hành chánh-tổng hợp được Giám đốc ủy quyền ký các văn bản hướng dẫn, kiểm tra và yêu cầu các phòng thuộc Trung tâm thực hiện đúng các quy định của Trung tâm, của ngành về chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn, công tác thi đua khen thưởng, tuyên truyền; các văn bản thông báo ý kiến của lãnh đạo Trung tâm trong toàn đơn vị, các văn bản giao dịch công tác với các cơ quan trong và ngoài ngành như: giấy giới thiệu, giấy mời, giấy công lệnh, xác nhận chữ ký của cán bộ viên chức trong cơ quan.

          - Lãnh đạo phòng thuộc Trung tâm ký tất cả các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được phân công, phân cấp quản lý và được ký thừa ủy quyền Giám đốc một số văn bản theo quyết định riêng của Giám đốc cho từng phòng.

Điều 26. Phát hành văn bản:

1) Phòng Hành chánh-tổng hợp có trách nhiệm phát hành các văn bản của Trung tâm sau khi cấp có thẩm quyền ký, đồng thời tổ chức việc cập nhật vào mạng tin học của Trung tâm.

2) Giám đốc phân công Phòng Hành chánh-tổng hợp ( hoặc phòng chuyên môn) tổ chức việc gởi các văn bản do Trung tâm phát hành.

3) Tất cả văn bản của Trung tâm trước khi phát hành phải được kiểm tra về mặt thể thức theo quy chế văn thư.

) Việc phát hành văn bản và quản lý văn bản phát hành phải bảo đảm thực hiện đúng pháp luật về quản lý các tài liệu, thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước.

 

CHƯƠNG VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 27. Xử lý vi phạm:

Công chức, viên chức vi phạm các quy định tại quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong các hình thức kỷ luật theo quy định tại Luật cán bộ, công chức và luật viên chức.

Điều 28. Khen thưởng:

 Việc thực hiện tốt quy định tại quy chế này của công chức, viên chức được xét khen thưởng theo quy chế khen thưởng của cơ quan.

Điều 29. Tổ chức thực hiện:

1) Phòng Hành chánh-tổng hợp tổ chức phổ biến, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, tổng hợp tình hình thực hiện quy chế hoạt động của Trung tâm báo cáo lãnh đạo Trung tâm.

2) Trưởng phòng có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Trung tâm tại phòng mình.

3) Công chức, viên chức có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì các phòng, cá nhân kịp thời phản ánh về Phòng hành chánh tổng hợp để tổng hợp báo cáo Giám đốc quyết định sửa đổi, bổ sung.