Get Adobe Flash player

 

Giám đốc

ĐỖ HỮU QUANG

Phó Giám đốc

TRẦN THANH TRUNG

Phó Giám đốc

LÊ VĂN VIỆT 

Trưởng phòng 

Hành chánh Tổng hợp

HUỲNH VĂN GIANG

Trưởng phòng

Khuyến công

LƯ THỊ HỒNG LY

Trưởng phòng 

TKNL-SXSH

NGUYỄN ĐỖ HOÀNG ANH THY

Trưởng phòng

Tư vấn và PTCN

TRƯƠNG THANH TÙNG

 

1. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm:

- Giám đốc và 02 phó giám đốc

- Phòng Hành chánh - tổng hợp

- Phòng Khuyến công

- Phòng Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn

- Phòng Tư vấn và phát triển công nghiệp

2. Biên chế của Trung tâm gồm: 

   Tổng số biên chế của Trung tâm là: 22 biên chế. Được phân bổ như sau:

- Ban Giám đốc gồm: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc

+ Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công Thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

+ Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm.

+ Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và phù hợp với tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ chức danh quy định.

+ Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo phân cấp quản lý công chức, viên chức và theo quy định của pháp luật.

- Phòng Hành chánh tổng hợp: 05 cán bộ viên chức, cụ thể gồm 01 Trưởng phòng; 01 Phó trưởng phòng; 01 Kế toán; 01 văn thư lưu trữ, thủ quỹ; 01 lái xe. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương thuộc Bộ Công Thương. Thực hiện công tác hành chánh văn thư, lưu trữ của Trung tâm.

+ Tổ chức quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chế độ, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ viên chức thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm và tham mưu thực hiện ngân sách được phân bổ  theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

- Phòng Khuyến công: 05 cán bộ viên chức, cụ thể gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và 03 chuyên viên. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố.

+ Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương. Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến công cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động khuyến công.

+ Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công.

+ Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công khác theo quy định của pháp luật.

+ Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn tại địa phương. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp, hoạt động khuyến công tại địa phương.

+ Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

- Phòng Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn:04 cán bộ viên chức, cụ thể gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và 02 chuyên viên. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:                                                        

+  Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương trong các lĩnh vực: sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, sản xuất sạch, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; ưu đãi đầu tư; khoa học- công nghệ; mặt bằng sản xuất; thông tin thị trường; tài chính, tín dụng; đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác. 

+ Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

- Phòng Tư vấn và phát triển công nghiệp: 05 cán bộ viên chức, cụ thể gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và 03 chuyên viên. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Tư vấn lập dự án: quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch khu, cụm công nghiệp; quy hoạch điện lực; quy hoạch  thương mại trên địa bàn tỉnh.

+ Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, thương mại, công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật.

+ Thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát; thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, các công trình kỹ thuật công nghiệp và thương mại khác theo quy định của pháp luật.

 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Quảng cáo..