Get Adobe Flash player

 

     UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định Số: 103/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 về việc ban hành Đề án hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020.

     Mục tiêu chung của đề án là: Trợ giúp các thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu trong hoạt động xây dựng và quảng bá thương hiệu ra thị trường, giúp các doanh nghiệp hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN thành công. Tạo ra những giá trị vững chắc trong sản xuất, giúp tăng năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh doanh, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế nhất là doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh phát triển hiệu quả và bền vững.

    Mục tiêu cụ thể của đề án là: Xây dựng chiến lược phát triển 12 thương hiệu gồm các lĩnh vực: Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp; Nông nghiệp; Dịch vụ, du lịch; vật liệu Xây dựng. Xây dựng mới 15 nhãn hiệu. Tuyên truyền đến khoản 500 đại biểu nắm được vai trò, giá trị và cách thức xây dựng thương hiệu cũng như các vấn đề có liên quan đến sử hữu trí tuệ. Xây dựng phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm tiêu biểu của tỉnh.

     Tổng kinh phí từ ngân sách của đề án là 4.060.400.000 đồng. Trong đó, phân kỳ sử dụng kinh phí năm 2016 là 1.298.480.000 đồng.

     Đề án cũng đã đưa ra các giải pháp chủ yếu như: công tác quản lý nhà nước; giải pháp về vốn; Giải pháp về thông tin tuyên truyền; …. Cụ thể là nâng cao vai trò công tác khuyến công, xúc tiến thương mại trong việc phát triển doanh nghiệp ở địa phương. Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về xây dựng và phát triển thương hiệu thông qua tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên đề nâng cao kiến thức về các chính sách, biện pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho đội ngũ cán bộ chịu trách nhiệm về hoạt động này của doanh nghiệp để họ có thể xây dựng được một chiến lược và phát triển thương hiệu phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia các hội chợ triển lãm trong, ngoài tỉnh. Lựa chọn các phương tiện quảng cáo phù hợp với từng thị trường ở những thời điểm khác nhau trong chiến lược phát triển thương hiệu. Các phương tiện để tiếp cận và nhận biết thương hiệu có thể là truyền hình, video, mạng internet, báo chí, tờ rơi, trên bao bì sản phẩm, thông qua hệ thống người thân, qua nhân viên bán hàng hoặc tham gia các hội chợ triển lãm.

     Tại Quyết định phê duyệt này Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng đã giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan triển khai thực hiện nội dung đề án theo đúng quy định hiện hành.

Giang-KCVL