Get Adobe Flash player

 

     Để tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

 

    Góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa trước hết là công nghiệp hóa-hiện đại hóa công nghiệp, nông nghiệp và nông thôn; tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

    Ngày 04/01/2016 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số: 10/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch triển khai công tác khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2016.

    Theo kế hoạch này, năm 2016 công tác khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 11 nhóm đề án, với tổng kinh phí 2,1 tỷ đồng. Các nhóm cụ thể như: Đề án tổ chức tập huấn nâng cao năng lực doanh nghiệp; hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất; hỗ trợ hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường; tham dự hội chợ triển lãm trong nước; bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; thuê tư vấn thiết kế mẫu mã bao bì và quảng bá sản phẩm; tham quan học tập kinh nghiệm; duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; Xây dựng, phát hành tài liệu hướng dẫn việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong doanh nghiệp và trong trường học

   Để thực hiện được 11 nhóm đề án này, trong kế hoạch cũng đưa ra nhiều giải pháp thực hiện như: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, liên kết giữa các cơ quan ban ngành và doanh nghiệp; đẩy mạnh hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất, tuyên truyền các giải pháp sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng và hiệu quả; phối hợp, lồng ghép các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh với kế hoạch khuyến công; tích cực khai thác, tìm kiếm, phối hợp với các tổ chức, cá nhân để huy động các nguồn lực và nguồn vốn hợp pháp ngoài nguồn vốn ngân sách cho hoạt động khuyến công; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khuyến công nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; quản lý sử dụng kinh phí khuyến công đúng quy định, đảm bảo đạt hiệu quả và thiết thực.

    Quyết định phê duyệt này cũng đã giao Giám đốc Sở Công thương chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Giang-KCVL