Get Adobe Flash player

 

    Ngày 13/01/2016 Sở Công thương tổ chức Hội nghị thông tin kết quả hội nghị lần thứ 13-BCH TW khóa XI.

     Tại hội nghị, toàn thể cán bộ công chức, viên chức được Đ/c Trương Thanh Sử - Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Công thương đã triển khai các nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ 13-BCH Trung ương Đảng khóa XI.      Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trình Đại hội XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

     BCH Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 13. Trong đó, về việc tiếp thu ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị, hầu hết các ý kiến nhất trí với dự thảo và cho rằng chủ đề đã bao quát đầy đủ những vấn đề cốt lõi, định hướng đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Nội dung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng nhận được nhiều ý kiến góp ý, Trung ương đã tiếp thu, chỉnh sửa theo hướng khái quát, gọn hơn. Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ diễn ra từ 20 – 28/1/2016 tại Thủ đô Hà Nội.

                                                                                                                  Giang-KCVL